СТАНДАРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА, СУРГАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

СМЛСҮТөвСтандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төв нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, олон улс, бүс нутаг, гадаад орны болон үндэсний стандарт, техникийн зохицуулалт, удирдамж, зөвлөмж, аргачлал, заавар, тохирлын үнэлгээний журам болон холбогдох норматив-техникийн бусад баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, хэвлэх, борлуулах үйлчилгээ үзүүлэх, төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах замаар салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх, салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, программ хангамж, техник хангамжийг сайжруулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвөөс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь орон нутгийн стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь зохион байгуулалтын үндсэн нэгжүүд байна.

Энэ нэгж нь Засгийн газрын агентлагийн газрын даргын албан тушаалын ангилал зэрэглэлд дүйцсэн байна.

 

 

СТАНДАРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА, СУРГАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Ажилтан, албан хаагчид Албан тушаал Өрөөний №, Утасны дугаар Имэйл хаяг
1 Ч.Хатанбаатар Төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч № 302 А263971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Г.Батцэнгэл Ахлах мэргэжилтэн

№ 114263860

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ц.Эрдэнэбаяр Ахлах мэргэжилтэн № 203в, 263971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 О.Энхтуяа Мэргэжилтэн № 114, 263860 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Б.Дөлгөөнбаяр Вэб сайт хариуцсан ажилтан № 203в263971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 П.Ганцэцэг Стандартын мэдээллийн ажилтан № 114263860 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Н.Долгорсүрэн Сургалт хариуцсан ажилтан № 203в263860  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он