ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

СХЗГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ЧИГ ХАНДЛАГА, ЗОРИЛТ

АЛБАН ХААГЧЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

СХЗГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

СХЗГ-ЫН ДАРГА, ДЭД ДАРГА БОЛОН ГАЗАР НЭГЖИЙН ДАРГА НАРЫН ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН ЭТГЭЭДИЙН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ(ХАСУМ)-ИЙГ ХЯНАСАН ДҮГНЭЛТ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛЭЭР ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он