Хяналт шалгалтын ил тод байдал

Monitoring

 

Тухайн онд гүйцэтгэх хяналт - шалгалтын төлөвлөгөө

 

Хяналт - шалгалтын мэдээ, мэдээлэл

- Дээд байгууллагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт - шинжилгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

 

- Үндсэн нэгж болон орон нутгийн СХЗХэлтсийн үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

 

 - Бусад     

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он