АГЕНТЛАГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

ДУГААР А/11    СТАНДАРТЧИЛЛЫН ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ДУГААР А/24    СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ

ДУГААР А/310  СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ДУГААР А/27    СУРГАЛТЫН АЖЛЫН ХӨЛС, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

ДУГААР А/64    СТАНДАРТЫН ҮНЭ, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ДУГААР А/108  ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ДУГААР А/112  БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ДУГААР А/113  СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТЕХНИКИЙН ХОРОО, ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ

ДУГААР А/384  УЛСЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ

ДУГААР А/320 ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАГВАРЫГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР ОЛГОХ, СУНГАХ БА АШИГЛАЛТААС ХАСАХ ТУХАЙ

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он