СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

MNS ISO 17025:2018 - Сорилт болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-22 (8:30-17:00) хороонд зохион байгуулагдана.

 

 

Сургалтын төлбөр нэг хүн - 60000₮ болно.

Эрх олгох сургалтын төлбөр нэг хүн - 90000₮ болно.

 

СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ ТАТАЖ АВАХ 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он