СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч
1 (Нийт 5 хүн бүртгүүлсэн байна.)
IV/17-257Уртын хэмжил бүхий үйлдвэрлэлийн ажилтнуудад эрх олгохХЗХ
2 (Нийт 3 хүн бүртгүүлсэн байна.)
V/02-09Цахилгаан дамжуулах сүлжээ, ДЦС-ын хэмжил зүйн мэргэжилтнүүдэд эрх олгохХЗХ, ХХШБГ

 

"Уртын хэмжих хэрэгслийн засвар тохируулга" сэдэвт сургалт хүний тоо гүйцээгүйн улмаас тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдлоо.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй.

 

Лаборатори итгэмжлэл MNS ISO/IEC 17025:2007 сургалтын НЭМЭЛТ бүртгэл дууссан тул албан тоот хүлээн авахгүй болсныг мэдэгдье!

"Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих шаардлага-MNS ISO/IEC 17025:2007" сэдэвт НЭМЭЛТ сургалтын бүртгэлд хамрагдагсдын ЖАГСААЛТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он