2017 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

 сургалтын төлөвлөгөө 2017

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он