Стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан баримт бичгийг хэлэх бөгөөд Монгол Улсад одоогоор үндэсний 5900 гаруй стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Стандартын мэдээлэл, лавлагааг 263860 дугаарт хандаж лавлана уу.

МОНГОЛ УЛСАД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ СТАНДАРТУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТАЛААР

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА СУРГАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 2016 ОНД

 

       СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, техникийн зохицуулалтын баримт бичиг Интернэт хаяг
Монгол улсын үндэсний стандарт (MNS) http://www.estandard.gov.mn/
Монгол улсад мөрдөж буй техникийн зохицуулалтууд http://www.masm.gov.mn/en/index.php/2016-01-10-09-51-47/2016-01-10-08-05-05/19-wto/47-2016-01-13-11-06-23
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) -ын стандарт https://www.iso.org/obp/ui/
Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Хороо (IEC) -ны стандарт https://webstore.iec.ch/catalogue
Европын стандарт (EN) http://standards.cen.eu/
Материалын Сорилт Туршилтын Америкийн Нийгэмлэг (ASTM)-ийн стандарт http://www.astm.org/
Олон Улсын Хууль Эрхийн Хэмжил Зүйн Байгууллага (OIML)-ын зөвлөмж http://www.oiml.org/en
Хүнсний Хууль Эрхзүйн Хороо (CAC)-ны  зөвлөмж http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-standards/en/
Оросын Холбооны Улсын (GOST) стандарт http://www.standards.ru/default.aspx
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын (GB) стандарт http://www.ccc-cn.org/en/ChinaCRCC.html

Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын гишүүн орнуудаас мэдээлсэн техникийн зохицуулалтын төсөл,

Лавлагааны төвүүдийн хаяг

http://tbtims.wto.org/web/pages/report/PreDefined.aspx
Олон улсын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудын баримт бичгүүд

https://www.aplac.org/

https://www.ilac.org/

https://www.apec-pac.org

https://www.iaf.nu.org

 

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он