soyombo

 

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн

Хуралдааны Төлөвлөгөө

 

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн

Хуралдаан

Хуралдааны

огноо

Хуралдаан болох

байршил

Хэлэлцэх асуудал Санал өгөх эцсийн хугацаа Саналаа илгээх

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 1-р

Хуралдаан

2016-01-27

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-01-20 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2-р

Хуралдаан

2016-02-25

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-02-18 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 3-р

Хуралдаан

2016-03-31

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-03-24 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 4-р

Хуралдаан

2016-04-28

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-04-21 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 5-р

Хуралдаан

2016-05-26

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-05-19 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 6-р

Хуралдаан

2016-06-30

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-06-23 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 7-р

Хуралдаан

2016-07-28

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-07-21 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 8-р

Хуралдаан

2016-08-25

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-08-18 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 9

Хуралдаан

2016-09-29

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-09-22 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 10-р

Хуралдаан

2016-10-27

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-10-20 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 11-р

Хуралдаан

2016-11-24

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-11-17 ptunga1962@yahoo.co.uk

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 12-р

Хуралдаан

2016-12-29

СХЗГ

№ 304

дэлгэрэнгүй 2016-12-22 ptunga1962@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он