Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн

Стандартуудыг танилцууллаа

17020903

   Орхон аймгийн мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК –ны ажилчдад 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн холбогдох стандартуудаар танилцуулах сургалт хийж, мэдээллээр хангалаа.

   Сургалтаар Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартууд болон “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо” MNS OHSAS 18001:2012 стандартын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, тараах материал түгээлээ. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамрагдсан байна

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он