ИТГЭМЖЛЭЛ: БАРИЛГЫН САЛБАРТ ИТГЭЛИЙГ БИЙ БОЛГОНО

ITGEMJLEL

Барилгын салбар нь байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд барилгын талбарт аюулгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, чанар сайжруулахтай холбогдон гарах зардлыг бууруулахад хөрөнгө, хүч шаардсан өрсөлдөөн ихтэй салбар юм. 

Итгэмжлэл нь эрсдэлийг хянах, үр ашигтай байх, зохицуулалтыг хэрхэн хангаж байгааг тодорхойлох, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд итгэх итгэлийг хэрхэн хангах талаар барилгын салбарт дэмжлэг үзүүлдэг.

Тулгамдаж буй асуудлууд нь:

 • Бидний ажиллаж, амьдарч буй барилгууд аюулгүй эсэх?
 • Барилгын талбай дээр аюулгүй ажиллах нөхцөл бүрдсэн гэдгийг хэмжих боломжтой эсэх?
 • Түүхий эд, барилгын материал нь тогтоосон шаардлага, техникийн үзүүлэлт болон чанарыг хангаж байгаа эсэх, хэрхэн баталгаажуулдаг? 
 • Барилга байгууламжууд гал, шуурга, ус, уналт, суулт, чичиргээ даах чадвартай эсэх?
 • Барилгын төслийн тогтвортой байдал, хүрээлэн буй орчны нөлөөлөлд хэрхэн итгэх вэ?

Итгэмжлэл нь ажлын талбарын аюулгүй байдлыг хангаснаар барилга нь аюулгүй, цэвэр, ухаалаг байгааг харуулах ба барилгын материал, түүхий эдийн гарал үүсэл, барилгын эрчим хүчний үр ашиг, архитектур ба зохион бүтээлтийн чанар, цахилгаан болон хийн сүлжээний аюулгүй суурилуулалт, барилгын урт хугацааны тогтвортой байдлын шаардлагуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Умард Ирландад барилгын чиглэлээр сонгон шалгаруулалт явуулахдаа хүрээлэн буй орчны менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэн байхыг шаарддаг

Умард Ирландад Худалдан авах ажиллагааны төв (CoPE) нь барилгын бүх төрлийн ажил үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалт зарлахдаа оролцох хүсэлтэй үндсэн болон гэрээт байгууллагуудыг Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн тухайгаа хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн байгууллагаар баталгаажуулсан байх шаардлагыг тавьдаг.

Энэхүү хэлтэс нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, болон гэрээгээр ажил гүйцэтгэгч байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилготой. 

Худалдан авах ажиллаганы төвийн захирлуудын зөвлөл (CPD) нь Худалдан авах ажиллагааны төв (СоРЕ)-тэй хамтран БОУТ-ны хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг хүлээн зөвшөөрнөгэсэн шаардлага тавьдаг. Тухайлбал:

 • ISO 14001 стандарт гэх мэт хүлээн зөвшөөрсөн стандартад суурилсан
 • Барилгын ажил нь барилгын талбар дээрх хяналтын ажилд гол анхаарлаа хандуулсан
 • Итгэмжлэгдсэн хөндлөнгийн баталгаажуулалтын байгууллагаас гэрчилгээжсэн гэх мэт.

Итгэмжлэлийн үүрэг

Итгэмжлэл нь сорилт, шалгалт тохируулгын лаборатори, баталгаажуулалт болон хяналтын байгууллагууд зэрэг тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын техникийн чадавхи, нэгдмэл, шударга байдлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу тодорхойлдог.

Шведийн засаг захиргаа нь барилгын гүйцэтгэлийн чанарт итгэмжлэгдсэн ажилтны баталгаажуулалтыг ашигладаг.

Шведийн орон сууц, барилга, төлөвлөлтийн  үндэсний зөвлөл (Boverket) ньISO/IEC 17024 стандартын дагууитгэмжлэгдсэн ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагаас гэрчилгээжсэн, ур чадвар нь дор дурдсан шаардлагуудыг хангасан ажилтнуудыг ажиллуулдаг. Үүнд: 

 • Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний шинжээч нь BFS 2011:9 зохицуулалтын шаардлагыг
 • Барилгын гүйцэтгэлийн чанарын хангалтын шинжээч нь BFS 2011:14 зохицуулалтын шаардлагыг
 • Барилгын агааржуулалтын системийн шинжээч нь BFS 2011:16 зохицуулалтын шаардлагыг
 • Барилгын галын аюулгүй байдлын шинжээч нь BFS 2011:17 зохицуулалтын дагуу

Итгэмжлэлийн ач холбогдол

Засгийн газар ба зохицуулагчдад:

Итгэмжлэл нь зохицуулагч байгууллагууд хүлээсэн үүргээ хэрхэн хангаж байгааг тодорхойлох тогтсон үйл явц юм.

Түүнчлэн бүх шатны засаг захиргааны байгууллагууд өөрийн мэргэжилтэн, үнэлгээний ажилтнуудтай байх зардлыг бууруулна. Өөрөөр хэлбэл итгэмжлэл нь барилгын салбарт хяналтын үйлчилгээ үзүүлдэг болон үнэлгээ хийдэг байгууллагуудаар Засгийн газрыг хангадаг. Мөн

 • Шинэчлэл ба зохистой дадлыг бий болгодог.
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн үр дүн, гэрчилгээг хэрэглэснээр худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг арилгаж, илүү өрсөлдөх чадвартай эдийн засгийг бий болгодог.
 • Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал буюу хүрээлэн буй орчинд нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагаанд олон нийтийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээг бий болгодог

Дубайн барилгын талбарын аюулгүй байдал

Дубай дахь, нийгмийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал ба барилга хариуцсан орон нутгийн удидах байгууллагууд нь кран болон лифт гэх мэт өргөх техникүүдийг итгэмжлэгдсэн хяналтын байгууллага тодорхой давтамжтай хяналт тавьж байхыг шаарддаг. Энэ нь зохицуулагчдад аюулгүй ажиллах орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг болж өгдөг.

Хонг Конгод нийтийн орон сууцны чанарыг сайжруулсан.

Хонг Конгын Орон сууцны газар жилд дунджаар 20 000 нийтийн орон сууц барьдаг. Шаардлага хангаагүй барилгын материалыг үйлдвэрлэлд ашиглах нь цаг хугацаа, зардал, аюулгүй байдал, нэр хүндэд нөлөөлж болох санаа зовоосон асуудал бөгөөд барилгын материал, түүхий эдийн чанар нь эрх баригчид, үйлдвэрлэгчдэд нэн чухал.

Иймээс Орон сууцны газар нь чадавхитай хөндлөнгийн баталгаажуулалтын байгууллагаар аудит хийлгэж гэрчилгээжсэн, чанарын өндөр зэрэглэлтэй бүтээгдэхүүнийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Үр дүнд нь Орон сууцны газар нь барилгын төслүүдэд ашиглах голлох арван барилгын материалын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад ашиглах шаардлагыг тогтоож өгсөн. Орон сууцны газраас тогтоосон эдгээр барилгын материалаас гадна хэд хэдэн барилгын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийг /жишээ нь ган арматур, будаг, механик холбогч, агрегат бүтээгдэхүүн гэх мэт/ сонирхогч талуудын тогтоосон шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан буюу боловсруулж байна. Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт нь хүлээн авч буй түүхий эд, материал, үйлдвэрлэл, хяналт, түүвэр авалт, сорилт туршилт, нэгж дамжуулалт гэх мэт үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл явцад чанар хангасныг тогтоосноор барилгын төслүүдийг чанарын гэрчилгээтэй барилгын материалаар хангана.

Итгэмжлэлийн ач холбогдол

Барилгын компаниудад:

 • Техникийн шаардлагыг хангасан, аюулгүй бүтээгдэхүүн, түүхий эд нь учирч болох саатал, гологдол бүтээгдэхүүн, төслийн зардал зэргийг бууруулна.
 • Ажилтнуудын аюулгүй ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ.
 • Хараат бусаар үнэлгээ хийдэг итгэмжлэгдсэн байгууллага нь хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа харуулахад нь тусалдаг.

Шинэ Зеланд улсад итгэмжлэлээр дамжуулж барилгын хяналтын чадавхийг тодорхойлсон

Шинэ Зеланд дахь барилгын зөвшөөрөл олгох газар (BCAs) нь барилга барих зөвшөөрөл олгохдоо хяналтын байгууллага нь чадавхиа тогтоолгож итгэмжлэгдсэн байх ёстой гэсэн шаардлага тавьдаг.

Ингэхдээ Бизнес, инноваци ба хөдөлмөрийн яам (MBIE) нь итгэмжлэлийн шалгуур, стандартыг тогтоож ба энэ шалгуурыг хангасан бол итгэмжилдэг. Итгэмжлэлийн зорилго нь  барилгын загварын гүйцэтгэл ба барилгын ажил нь зохицуулалтын дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулах явдал юм.

Барилгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд:

 • Хэмжилт, сорилт туршилт, хяналт ньсайн дадал нэвтрүүлснээр шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хязгаарлах ба цаг хугацааг хэмнэж, зардлыг бууруулна.
 • Итгэмжлэлийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу хэрэгжүүлснээр экспортын зах зээлийг тэлэх, өрсөлдөөнд давуу тал олоход дөхөм болно.
 • Итгэмжлэл нь  батлах үйл явцыг дэмжих ба зохицуулалтын баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрнө.
 • Хараат бусаар үнэлгээ хийдэг итгэмжлэгдсэн байгууллага нь хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа харуулахад нь тусалдаг.

Японы орон нутгийн болон төрийн байгууллагууд нь барилгын ажилд хэрэглэх холимог бетон ба үйлдвэрийн барилгын материалыг итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторид сорилт туршилт хийсэн байхыг шаарддаг.

Японд сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн тогтолцоо нь (Японы лаборатори итгэмжлэлийн тогтолцоо JNLA)бетоны бат бөхийн сорилт, металл материалынсуналтыг тодорхойлохдоо өөрсдийн тогтоосон тусгай шаардлага, арга зүйн заавар зэрэгт тусгасан JIS стандартад суурилах ба олон нийтийн байгууллага нь хөндлөнгийн сорилтыг хийж гүйцэтгэдэг.

Эдгээр шаардлагуудын дагуу тухайлбал зуурмаг, барилгын материалын үйлдвэрлэл, сорилтын үйл ажиллагааг ISO/IEC 17025 стандартын дагуу итгэмжлэлд хамруулах ба энэ нь сорилтын үр дүнд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, барилга байгууламж, барилгын орчин тойрон дахь аюулгүй байдлыг баталгаажуулж байгаа хэрэг юм.

Барилга эзэмшигч ба туслах менежерүүдэд:

Үйлдвэр үйлчилгээний үл хөдлөх хөрөнгийн эздүүд буюу гүйцэтгэх удирдлагууд нь байгууллагынхаа бизнесийн үйл ажиллагааг аюулгүй, үр ашигтай орчинд явуулах үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг.

Гүйцэтгэх удирдлагууд нь барилгын талбарын аюулгүй байдлаа хангахын тулд сорилт, хяналти баталгаажуулалтын байгууллагуудыг гэрээгээр авч ажиллуулдаг.

Итгэмжлэл нь тэдгээрийг бодит мэдээлэлд тулгуурлан нийлүүлэгч байгууллагаа сонгоход дэмжлэг болдог.

Нийлүүлэгч байгууллагуудад галд тэсвэртэй материал, түүвэр авалт, усан хангамжийн бактери, дууны акустик, дуу тусгаарлалт, агаарын чанарын орчны сорилтыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн сэргээгдэх эрчим хүчний суурилуулалт, дохиолол, хамгаалалтын суурилуулалт, галд тэсвэртэй байдлын судалгаа, усан хангамжийн эрсдлийн үнэлгээний баталгаажуулалтыг хийх ба даралтат сав, өргөх механизмд хяналт хий бас хамаарна.

Өмнөд Африкт даралтат савны аюулгүй байдлыг хэрхэн хангадаг талаар

Хөдөлмөрийн яам нь үйлдвэрийн уурын болон даралтат савыг хариуцсан хүмүүсээр эрсдэлд суурилсан хяналт хийсэн бол хүлээн зөвшөөрөхөөр заасан. Баталгаажуулалтын байгууллага нь эрсдэлд суурилсан хяналт хийх тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагад гэрчилгээ олгодог бол итгэмжлэхээр зохицуулсан байдаг. Энэ нь үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийнсул зогсолтыг багасгах, даатгалын нөхөн төлбөрийг бууруулах ач тустай.

Хэрэглэгчдэд: 

 • Ашиглалтад орж байгаа болон ашиглаж байгаа барилга байгууламж, дэд бүтэцийн аюулгүй байдалд итгэх итгэлийг бий болгоно.
 • Үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон иргэний барилга байгууламжийн эрчим хүчний гүйцэтгэл болон хүрээлэн буй орчин, тогтвортой байдалд итгэх итгэлийг бий болгодог.

Их Британид барилгын материал, бүтээгдэхүүний чанарын сорилт хэрхэн хийдэг талаар

Энэ салбарт үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж буй сорилтын лабораториуд нь барилгын материал (тухайлбал, бетон, агрегатууд, цемент, хөрс, битумэн материал, дээврийн материал, чулуу, байгалийн чулуу, өрлөгийн, ган), үйлдвэрлэсэн барилгын бүтээгдэхүүн (жишээ нь Замын тэмдэг & Гэрэлтүүлгийн багана, шал, цахилгаан бус зүсэгч хэрэгсэл, ахуйн гал тогооны хэрэгсэл,  цонх, шил болон хаалга, хоолой, суваг ба тоног төхөөрөмж, сантехникийн бүрэлдэхүүн хэсэг, цорго, усны тоолуур, тээврийн хэрэгслийн гэрлийн тохируулга, чийдэн болон reflector, будаг, бүрээс, замын тэмдэг, гэрэлтүүлгийн багана, керамик, багаж хэрэгсэл, болон зохиомол спортын болон тоглоомын талбайн гадаргуу), geo нэхмэл, ҮЭС, инженерийн бүтээц, машин механизм ба бүтэц, акустик, агаар нэвчилт зэрэгт сорилт гүйцэтгэдэг ба энэ нь нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд итгэх итгэлийг бий болгодог.

Шалгалт тохируулгын лабораториуд нь акустик, шугам өнцөг, масс, нягт, эзлэхүүн, хүч хатуулаг, цахилгаан, даралт, шингэн, температур ба чийг гэх мэт нарийн хэмжүүрт шалгалт тохируулга гүйцэтгэдэг.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он