Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны тавдугаар сарын хуралдаанаар

  25 стандарт батлагдлаа

 СҮЗ 0531

 

2017 оны 5 дугаар сарын 31-нд зохион байгуулсан Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар 2017-2018 оны Стандартчиллын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 10 салбарын 25 стандартыг хэлэлцэн батлалаа.
Тус хуралдаанаар баталсан стандарт:
Хүнсний салбарын 5, Барилгын салбарын 1, Авто тээвэр, авто замын салбарын 5, Харилцаа холбооны салбарын 4, Механик үйлдвэрлэлийн 2, Алт, мөнгөн эдлэлийн хайлш дахь алт, мөнгөний агуулгыг тодорхойлох, Хуванцар савны найрлагыг тодорхойлох шинжилгээний аргын 3, Европын холбооноос батлан мөрдүүлж буй Монгол улсад стандарт боловсруулахад шаардлагатай зарим зааврыг орчуулж үндэсний стандартаар тус тус батласан.
Тухайлбал:
-    Үнэт эдлэл. Алтан эдлэл, алтны хайлш дахь алтны агуулгыг тодорхойлох пробир шинжилгээний арга (галын арга) MNS ISO 11426:2017 /Олон улсын стандартыг үндэсний болгосон/
-    Үнэт эдлэл. Мөнгөн эдлэл, мөнгөний хайлш дахь мөнгөний агуулгыг калийн бромид хэрэглэн тодорхойлох эзэлхүүний (потенциометрийн) шинжилгээний арга MNS ISO 11427:2017 /Олон улсын стандартыг үндэсний болгосон/
-    Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 /Олон улсын стандартыг үндэсний болгосон/
-    Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл ба тохирол MNS EN 206:2017 /Европын холбооны стандартыг үндэсний болгосон/
-    Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага MNS 6285 : 2017 / Дахин хянаж шинэчилсэн
-    Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын  шаардлага /шинээр/
-    Цахилгаан холбооны зай тэжээлийн  ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн байрны ерөнхий шаардлага /шинээр/
-    Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ, тэмдэглэгээний хэмжээ MNS 4908 : 2017 / Дахин хянаж шинэчилсэн /
-    Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд Тавих. ерөнхий шаардлага MNS 4598:2017  / Дахин хянаж шинэчилсэн /
-    Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS6440: 2014  / Дахин хянаж шинэчилсэн /
-    Зургаан өнцөгт бүтэц бүхий геотор ашиглан механик аргаар тогтворжуулсан хучилтын үе. Ерөнхий техникийн шаардлага   /Шинээр/
-    Чацарганы тос. Ерөнхий шаардлага MNS 0783:2017 /Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/
-    Хуванцар савны найрлагыг тодорхойлох- Нил улаан туяаны спектрофотометрийн арга MNS 6667:2017 /Шинээр/


ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ СТАНДАРТЧИЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГААС БАТЛАН    
ГАРГАСАН СТАНДАРТ, ЗААВАР, БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ
МОНГОЛ УЛС ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТААР БАТЛАВ

1    Тохирлын үнэлгээ. Биет бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн загвар
MNS ISO/IEC TR 17026:2017
2    CEN-CENELEC-ийн нийтлэлүүдийн түгээлт, борлуулалт болон зохиогчийн эрхийн талаарх бодлого MNS CEN CENELEC Guide 10:2017
3    CEN ба CENELEC-тэй түншлэгч стандартчиллын байгууллагын үзэл баримтлал
MNS CEN-CENELEC Guide 13:2017
4     Стандарт боловсруулахад бичил, жижиг болон дунд үйлдвэр, компаний (ЖДҮ-үүд) хэрэгцээг хэрхэн тусгах тухай заавар MNS CEN-CENELEC Guide 17:2017
5    Еврокодууд, тэдгээрийн Үндэсний хавсралтууд болон Барилгын бүтээгдэхүүний зохицуулалтын хүрээнд уялдуулсан Европын стандартуудыг нийтэд хүртэцтэй болгоход зориулсан заавар MNS CEN-CENELEC Guide 28:2017

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он