Ази Номхон Далайн Хэмжилзүйн APLMF/APMP байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан Үндэсний хэмжил зүйн дэд бүтцийн шинэчлэл сэдэвт сургалт, АРМР Midyear meeting –ийн хуралдаанд оролцлоо

ХЗХ 2017.06


Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн ахлах мэргэжилтэн Д.Нарангэрэл, Б.Байгалмаа нар Малайз улсын Мелака хотод 2017 оны 5-р сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд MEDEA төслийн хүрээнд Ази Номхон Далайн Хэмжил зүйн APLMF/APMP байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан Үндэсний хэмжил зүйн дэд бүтцийн шинэчлэл сэдэвт сургалт, АРМР Mid Year meeting-ийн  үеэр зохион байгуулагдсан АРМР/ DEC-ийн техникийн хорооны 34 дүгээр хуралдаанд амжилттай оролцлоо.  
Сургалтад нийт 20 гаруй орны хэмжил зүйн байгууллагын удирдах ажилтнууд, экспертүүд болох 68 төлөөлөгч оролцсон бөгөөд оролцогчид өөрийн орны үндэсний хэмжил зүйн дэд бүтцийг шинэчлэх үед үүсэж буй тулгамдсан 8 асуудлыг тодорхойлон гаргаж /хууль тогтоомж, нэгж дамжуулалт, загварын туршилт, боловсон хүчин хүний нөөцийн чадавхи, эталон тоног төхөөрөмжийн хангалт, хамтрагч байгууллага оролцоо гэх мэт./ хэмжил зүйн дэд бүтцийг сайжруулахад тулгамдаж буй дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх шат дараалсан алхамуудыг томъёолон гаргаж танилцуулсан.
MEDEA төслийн хүрээнд APMP/APLMF хамтран зохион байгуулагдсан Үндэсний хэмжил зүйн дэд бүтцийн шинэчлэл сэдэвт сургалтад дараах илтгэлүүд тавигдаж танилцуулагдсан.  Үүнд:
1. Олон улсын хэмжил зүйн хөгжил /Barry Inglis -CIPM-ийн дарга/:
    - нэгжийн шинэ тодорхойолт,
    - CIPM MRA-ын үзлэг
    - Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэгийг дамжуулах
2. Хэмжил зүй ба үндсний чанарын дэд бүтэц  /Санетра Клеменс РТВ-ийн зөвлөх эксперт/
3. Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн нь /Вьетнам, БНСУ-ын жишээ/     
4. Хууль тогтоомж /Стифен Паторай-BIPM-ийн дарга/
5. Хэмжил зүйн үндэсний дэд бүтэц-Guide 1 танилцуулга /Grahame G Harvey/  
6. Шинжлэх ухааны хэмжил зүйн чиглэл /Рашид Абдул –МЕDEA төслийн зохицуулагч/
7. Ази номхон далайн хэмжил зүйн Веб портал-ын талаарх таинлцуулга /Степен О’ Бреин-APMLF-ийн дарга/

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он