Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар MNS ISO 14001:2016 стандартаар сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа

         Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс шинээр батлагдсан стандартыг олон нийтэд түгээх ажлын хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 9-р сарын 5-ны өдөр “Дархан Минж” ХК-ийн удирдах ажилтнуудад “Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар MNS ISO 14001:2016” стандартаар сургалт явуулж, зөвлөгөө өглөө.

fjdkg;fk

        “Дархан Минж” ХК нь Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001  стандартыг нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд энэхүү сургалтаар стандартын тухай ерөнхий ойлголтоо бататгасан юм. Түүнчлэн Олон Улсын Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны стандартуудын талаар суурь мэдлэг өгч, ISO 9001-ийн агуулга болон зарчим, шинээр батлагдсан стандартуудын талаар мэдээлэн, харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.

2017.06 
  

Дархан-Уул аймгийн СХЗХ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он