Дархан-Уул аймаг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа

darhan2sar

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 1-р сарын 30-нд зохион байгууллаа. Баталгаажуулалтын шинжээч нар 1-р сард 25 ААН, иргэний 1 бүтээгдэхүүн, 27 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулсан. Үүнээс шаардлага хангаагүй 7 ААН-д үүрэг даалгавар өгөн, дахин үнэлгээ хийхээр болов. Харин стандартын “шаардлагын хэмжээнд” гэж үнэлэгдсэн 18 ААН-ийн 20 үйлчилгээний газрыг хурлаар хэлэлцүүлж, 18 үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэлээ. 1 ААН-ийн 1 үйлчилгээний газар хуралд ирээгүй тул дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
      Мөн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, Дархан-Уул аймаг дахь Хүнсчдийн холбоотой 2018 онд хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он