Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим телевиз

Ярилцагын цаг дугаар 2:
Ярилцагын цаг: Хүнс ба эрүүл мэнд